Umawianie pacjentów na wizyty

Pracownicy recepcji, po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu, umawiają pacjentów do lekarza zajmującego się danym rodzajem leczenia. Wizyty konsultacyjne umawiane są na 30 minut, przeglądy stomatologiczne na 15-30 minut. Na leczenie endodontyczne rezerwujemy czas 120 minut. Wizyty u chirurgów, na których mają odbyć się zabiegi ekstrakcji umawiane są w przedziale czasowym od 20 do 60 minut.

O długości trwania kolejnych wizyt decyduje lekarz w zależności od zaplanowanego rodzaju leczenia.

Wizyty umawiane są z wyprzedzeniem poprzez kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy. Nasi lekarze nie udzielają konsultacji telefonicznych oraz w formie wiadomości email.

Potwierdzanie wizyt

W dniu poprzedzającym wizytę (w godzinach 9:00-15:00) pracownicy recepcji wysyłają SMS z prośbą o potwierdzenie obecności na umówionej wizycie. Pacjent dokonuje potwierdzenia poprzez odesłanie wiadomości o treści „TAK”. W przypadku braku odpowiedzi do godz. 15:00 pracownicy wykonują telefon do pacjenta. Jeżeli do godziny 18:00 pacjent nie wyśle informacji zwrotnej, recepcja będzie zobligowana odwołać wizytę. Jeśli do takiej sytuacji dojdzie, pacjent otrzyma potwierdzenie anulowania rezerwacji.

Wizyty z zakresu periodontologii, endodoncji oraz zabiegi implantologiczne i ortodontyczne rezerwowane powyżej czasu trwania 90 minut potwierdzamy  z dwudniowym wyprzedzeniem.

Pobieranie zaliczek na wizyty

Na wizyty z zakresu implantologii, ortodoncji, periodontologii oraz endodoncji o długości trwania wynoszącej 90 minut i więcej pobierane są zaliczki w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą/umówioną godzinę. Wpłacenie zaliczki jest warunkiem koniecznym do umówienia wizyty.  Zaliczka może zostać wpłacona osobiście w placówce bądź za pomocą przelewu bankowego. W przypadku niepojawienia się pacjenta na potwierdzonej wizycie tego typu, z wpłaconej zaliczki zostanie pobrana opłata rezerwacyjna w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą/umówioną godzinę. Opłata rezerwacyjna zostanie pobrana również w sytuacji odwołania tego typu wizyty w dniu, w którym miała się odbyć lub w dniu ją poprzedzającym, gdy odwołanie nastąpiło po godz. 19:00.

W przypadku chęci odwołania wizyty prosimy o jak najszybszy kontakt z recepcją naszej placówki.

W przypadku pozostałych wizyt trzykrotne niepojawienie się na umówionej wizycie, odwołanie wizyty w dniu, w którym miała się odbyć bądź jej odwołanie w dniu poprzedzającym (po godzinie 19:00) skutkuje zablokowaniem możliwości ponownego umówienia się. Odblokowanie następuje poprzez wpłacenie kwoty 200 zł, stanowiącej zaliczkę na poczet wizyty. W przypadku niepojawienia się na tak umówionej wizycie (bądź odwołania w dniu wizyty lub po godz. 19:00 dnia poprzedzającego wizytę) zaliczka wykorzystywana jest w celu uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200 zł.

Pobieranie zadatku na wykonanie prac protetycznych

Przed rozpoczęciem zaplanowanego leczenia protetycznego pobierany jest zadatek w wysokości co najmniej 50% wartości pracy protetycznej. Kolejne zadatki pobierane są w trakcie wizyt pośrednich w toku wykonywania prac protetycznych w takich wysokościach, aby przed ostatecznym oddaniem pracy, suma wpłaconych zadatków wynosiła nie mniej niż 70% wartości całej pracy.

Płatności

Podstawą pobierania płatności jest Cennik dostępny na stronie internetowej www.bestdent.com.pl oraz w poczekalni Best Dent, bądź indywidualnie sporządzona wycena w formie papierowej przez lekarza i zatwierdzona przez pacjenta podczas planowania leczenia.

W Best Dent akceptujemy następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza/kredytowa, przelew w formie przedpłaty. Opcja przelewu jest dostępna dla pacjentów, których koszt wizyty wyniósł przynajmniej 1000 zł.

Regulamin obowiązuje od dnia 08.08.2022 r.