Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO BEST DENT

§ 1

SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ

 1. Organizator Programu, zwany także Organizatorem – Organizatorem Programu Lojalnościowego BEST DENT jest BIO SFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Sękocińska 11A, lok. 1, 02-313 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000399478, NIP 7010318115, REGON 145842436, prowadząca zakład leczniczy BEST DENT;
 2. Program Lojalnościowy BEST DENT zwany również Programem – program lojalnościowy przygotowany i prowadzony przez Organizatora oraz Partnerów Programu współpracujących z Organizatorem na podstawie odrębnych porozumień, adresowany do klientów Organizatora;
 3. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Programie, która dokonała zgłoszenia na odpowiednim formularzu i została zakwalifikowana do udziału w Programie przez Organizatora Programu oraz zarejestrowana w bazie danych Organizatora Programu.
 4. Regulamin Programu – niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz Uczestnika.
 5. Formularz zgłoszeniowy – dokument udostępniony przez Organizatora Programu, który po wypełnieniu i podpisaniu stanowi podstawę do przyjęcia i zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Programie.
 6. Korzyści – dokument w formie Katalogu Programu Lojalnościowego zwany także Katalogiem Programu, zawierający wykaz usług i towarów, ofert preferencyjnych, rabatów, zniżek, konkursów, punktów i innych korzyści dostępnych dla Uczestników Programu, z których Uczestnik ma prawo skorzystać zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także warunki korzystania z tych Korzyści. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany i/lub modyfikacji Katalogu Programu w każdym czasie. Katalog Programu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
 7. Partner Programu – osoba lub podmiot współpracujący przy realizacji Programu z Organizatorem Programu na podstawie odrębnych porozumień;
 8. Punkty – wirtualne punkty gromadzone na Koncie Uczestnika, przyznawane przez Organizatora Programu na warunkach określonych w Regulaminie, po wyrażeniu przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, tj. na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora i jego Partnerów Handlowych;
 9. Konto Uczestnika Programu – indywidualny profil Uczestnika ściśle związany z kartą pacjenta zawierający informacje dodatkowe o ilości Punktów przyznanych Uczestnikowi w związku z uczestnictwem w Programie

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program przeznaczony jest dla klientów Organizatora, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie uprawnieni będą do uzyskania Korzyści oferowanych przez Organizatora.
 2. Program rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2019 r. i trwać będzie do jego zakończenia przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Na miesiąc przed planowanym zakończeniem Programu Organizator umieści stosowną informację na stronie internetowej Organizatora bestdent.com oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne, Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie, aż do zakończenia Programu przez Organizatora.
 4. Zasady i Korzyści wynikające z udziału w Programie nie podlegają łączeniu z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Organizatora.
 5. Korzystanie z Programu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu może skutkować utratą uczestnictwa w Programie.

§ 3

UCZESTNICY PROGRAMU I WARUNKI UDZIAŁU

 1. Uczestnikiem Programu może zostać: osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i której stan zdrowia pozwala na korzystanie z usług świadczonych przez Organizatora.
 2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wykonanie łącznie następujących czynności:
 3. a) wypełnienie przez Uczestnika w sposób czytelny, kompletny oraz zgodny z prawdą Formularza Zgłoszeniowego, jego podpisanie i złożenie w recepcji Organizatora.
 4. b) jednorazowe wydanie u Organizatora przez Uczestnika w okresie obowiązywania Programu kwoty co najmniej 100 zł.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji podanych przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym.
 6. Uczestnictwo w Programie wymaga uprzedniego zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Programie i zarejestrowana Uczestnika w bazie danych Organizatora przez Organizatora Programu.
 7. Poprzez wypełnienie, podpisanie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Programu oraz zgadza się na jego postanowienia oraz że zapoznał się z Polityką prywatności obowiązującą u Organizatora.
 8. Dane osobowe konieczne do realizacji przez Organizatora warunków Programu, które Uczestnik Programu przekazał Organizatorowi poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego zostaną wprowadzone do systemu informatycznego (Karty Uczestnika) oraz umieszczone w bazie danych Organizatora.
 9. Zakwalifikowanie do Programu następuje poprzez dodanie przez Organizatora do Karty Pacjenta adnotacji: „Karta Stałego Pacjenta – Program Lojalnościowy”. Program nie nalicza punktów wstecz.
 10. Szczegółowy sposób funkcjonowania Programu zawiera § 4 Regulaminu.

§ 4

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Program automatycznie przelicza na Punkty, kwoty wydatkowane przez Uczestnika u Organizatora za wykonane zabiegi, zakupione produkty oraz procedury pozamedyczne o wartości według aktualnego cennika Organizatora. Za każde wydane przez Uczestnika u Organizatora 10 zł, Organizator przyznawać będzie Uczestnikowi 1 Punkt. Punkty mogą zostać wykorzystane przez Uczestnika na dowolną usługę medyczną lub nagrodę rzeczową wskazaną w Katalogu Programu Organizatora lub usługę oferowaną przez Partnera Programu. Listę punktowanych procedur pozamedycznych zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Wykaz usług świadczonych w ramach Programu zawarty jest w Katalogu Programu Lojalnościowego znajdującym się w siedzibie i na stronie internetowej Organizatora bestdent.com.pl (Załącznik nr 2).
 3. Punkty jakie Uczestnik otrzymuje, rabaty lub inne Korzyści zapisywane są na jego indywidualnym koncie i mogą zostać wykorzystane przez cały okres trwania Programu u Organizatora, z zastrzeżeniem § 4 ust. 9.
 4. Dopuszczalne jest przekazanie Punktów za usługi wykonane na rzecz niepełnoletnich członków rodziny Uczestnika Programu, na rzecz tego Uczestnika Programu po uzupełnieniu i złożeniu odpowiedniego formularza. Uczestnik pełnoletni nie może przekazywać Punktów innemu Uczestnikowi Programu.
 5. Program informatyczny wszystkie Punkty zapisuje na Koncie Uczestnika automatycznie.
 6. Warunkiem skorzystania z jakiejkolwiek usługi objętej Programem jest odpowiedni stan zdrowia umożliwiający w sposób bezpieczny korzystać z zabiegu. O dopuszczeniu do poszczególnej usługi każdorazowo decyduje Organizator.
 7. Uczestnik w ramach przeprowadzanych przez Organizatora akcji promocyjnych może być informowany dodatkowo wiadomością SMS, poprzez email lub Social Media o aktualnych promocjach lub o nowych usługach realizowanych przez Organizatora.
 8. Uczestnik Programu zobowiązany jest do dokonywania u Organizatora Programu co najmniej raz w roku przeglądu stomatologicznego, który dla Uczestników Programu w czasie trwania Programu jest usługą bezpłatną.
 9. Jeśli Uczestnik Programu nie skorzysta z żadnej z usług stomatologicznych oferowanych przez Organizatora Programu przez 3 kolejne lata od ostatniej wizyty stomatologicznej u Organizatora Programu, może zostać usunięty z Programu.

 

§ 5

NAGRODY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania zakresu świadczeń ujętych w Katalogu Programu.
 2. Nagrody rzeczowe lub usługi mogą zostać przekazane przez Uczestnika Programu na dowolny cel charytatywny. Koszt wysyłki w takim przypadku ponosi Organizator.
 3. Nagrody ani Punkty nie mogą zostać zamienione na gotówkę.
 4. Kontakt z Uczestnikami w sprawie odbioru nagród następuje przez e-mail, SMS lub Social Media.

 

§ 5

USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia zawierającego podpis Uczestnika. Z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia wszystkie Punkty naliczone w karcie Pacjenta zostaną unieważnione, a adnotacja „Karta Stałego Pacjenta – Program Lojalnościowy”, o której mowa w § 3 ust 7 zostanie usunięta.
 2. W związku z rezygnacją z uczestnictwa w Programie Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przekazania Punktów innemu Uczestnikowi.

§ 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych osobowych jest Organizator.
 2. Informacje o Administratorze, prawach przysługujących Uczestnikowi oraz informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych u Organizatora i w zakładzie leczniczym BEST DENT zawiera Polityka prywatności, z którą Uczestnik zapoznaje się przed złożeniem podpisu na formularzu zgłoszeniowym.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe na skutek nieprawdziwie wypełnionego przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego lub na skutek zatajenia przez Uczestnika danych niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi.

§ 6

ZMIANA WARUNKÓW REGULAMINU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną umieszczone na stronie Organizatora.
 2. Organizator uprawniony jest do dowolnej zmiany Partnerów Programu oraz dowolnej zmiany usług zawartych w Katalogu Programu Lojalnościowego.

§ 7

REKLAMACJE

 1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnik może zgłaszać do Organizatora na adres e-mail program@bestdent.com.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres email oraz adres do korespondencji Uczestnika, jak również opis podstaw reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty jej wpływu do Organizatora.
 4. O wyniku postepowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail lub SMS.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W razie jakichkolwiek sporów strony dążyć będą do polubownego rozwiązania sporu, a w przypadku konieczności wystąpienia na drogę sądową właściwy do rozpoznania sporu będzie Sąd według siedziby Organizatora.

Załącznik nr 1

Katalog Programu Lojalnościowego

 

Usługa/produkt

 

Liczba punktów

 

Kwota do wydania

Bon rabatowy 400 zł 1100 pkt 11 000 zł
Bon rabatowy 200 zł 700 pkt 7 000 zł
Bon rabatowy 50 zł 300 pkt 3 000 zł
Szczoteczka elektryczna OralB Genius 8000 -9000 1600 pkt 16 000 zł
Irygator do zębów ORALB 1400 pkt 14 000 zł
Szczoteczka elektryczna ORALB PRO 4 1500 pkt 15 000 zł
Piaskowanie i polishing 400 pkt 4 000 zł
Full cleaning 600 pkt 6 000 zł
Wybielanie nakładkowe 1300 pkt 13 000 zł
Wybielanie gabinetowe 1600 pkt 16 000 zł

Załącznik nr 2

Lista pozamedycznych procedur:

Aktywność Liczba punktów
Wypełnienie ankiety marketingowej 5 pkt

Honorowy krwiodawca jednorazowo

 

*za okazaniem legitymacji

10 pkt
Punkty za polecenie (wymagane potwierdzenie) 50 pkt
Rabat partnerski (dla innych usługodawców z Mariny) 20 pkt

W miesiącu kalendarzowym Uczestnik może uzyskać maksymalnie 100 pkt z tytułu pozamedycznych procedur.

Spółka BIO SFERA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach.

2022 © Best Dent
Realizacja: Metafora Studio