Polityka prywatności

Polityka prywatności

BIO SFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (BIO SFERA), prowadząca zakład leczniczy BEST DENT, zwany dalej BEST DENT,  dokłada wszelkich starań w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych gromadzonych w BIO SFERA  w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii i stomatologicznych badań rentgenowskich. CelemPolityki prywatności jest dostarczenie właścicielom danych osobowych przetwarzanych w BIO SFERA niezbędnych informacji o sposobie ich przetwarzania, prawach właścicieli danych  i metodach zabezpieczania danych osobowych.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki prywatności termin: „Pani/Pan” może być zastąpiony określeniami „Ty, Wy” a  termin „Administrator” może być zastąpiony określeniem „My”.

1. Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka BIO SFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, prowadząca zakład leczniczy BEST DENT.
 

Dane Administratora:

Podmiot leczniczy BIO SFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowany w rejestrze Wojewody Mazowieckiego pod numerem W – 14 000000202715

 • Adres – ul. Sękocińska 11a/1; 02 – 313 Warszawa
 • Zakład leczniczy – BEST DENT
 • Adres – ul. Przejazd 2, 02 – 654 Warszawa
 • Tel. 22 4930199
 • Email: gabinet@bestdent.com.pl

2. Gdzie możecie Państwo zadzwonić lub napisać, żeby uzyskać pomoc w kwestiach związanych z Polityką? 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z Polityką lub  stosowanymi przez nas zasadami zbierania, udostępniania czy wykorzystywania danych osobowych, lub gdy zasady te nie spełniają Państwa oczekiwań, możecie się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych:

 • Telefon: +48668906046,
 • Adres e-mail: kontakt@isomed.waw.pl
 • Adres BEST DENT: ul. Przejazd 2, 02 – 654 Warszawa (z dopiskiem „dla IODO)

 Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Lekarz Andrzej Peńsko.

3. W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane? Jakie dane przetwarzamy? 

Informacje zawierające Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio podczas pierwszych etapów realizacji świadczeń medycznych: rejestracji osobistej lub elektronicznej oraz na bieżąco, podczas udzielania świadczeń medycznych. BIO SFERA przetwarza Państwa dane osobowe dwojakiego rodzaju:

 • dane zwykłe – imię, nazwisko, PESEL, wiek, płeć, adres zamieszkania, telefon, email, dane osób upoważnionych do dostępu do informacji i dokumentacji medycznej
 • dane szczególnych kategorii – dane medyczne, dotyczące Państwa zdrowia

 

BIO SFERA przykłada szczególną uwagę do rzetelności Państwa danych, ,dlatego podczas ich zbierania, sprawdzamy ich poprawność z dokumentem zawierającym zdjęcie przedstawionym przez Państwa. Okresowo będziemy prosić o aktualizację posiadanych danych. Także Państwo możecie zaktualizować informacje o sobie, w każdej chwili.

Państwa dane osobowe gromadzone są w formie elektronicznej i papierowej.

4. W jaki sposób kontaktujemy się z Państwem?

W zależności od zakresu podanych przez Państwa danych teleadresowych możemy kontaktować się z Państwem listownie, pocztą elektroniczną, telefonicznie, SMS-em, poprzez stronę www.

Dane kontaktowe BIO SFERA dostępne są w niniejszym dokumencie, materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej BIO SFERA.

Podczas kontaktu z naszej strony będziemy Państwa prosić o podanie informacji pozwalających zidentyfikować Państwa osoby.

5. W jakim celu pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe zbieramy w celu: 

 • rejestracji na świadczenia medyczne;
 • wystawiania dokumentów sprzedaży usług medycznych;
 • realizacji świadczeń medycznych;
 • prowadzeniu dokumentacji medycznej zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie;
 • komunikacji z Państwem w sprawach związanych z realizowanymi świadczeniami medycznymi.

 • Państwa dane osobowe przetwarzamy również w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych będącego przedsiębiorcą, takim jak:

 • wysyłka korespondencji;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności;
 • wywiązywania się z obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę przez wymagania prawne, takich jak prowadzenie rachunkowości, wystawianie faktur, itp.

6. Jakie są prawne podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

Nasza działalność związana z przetwarzaniem danych osobowych  jest regulowana szczegółowymi przepisami prawa, głównie z:

 • Ustawą z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08 listopada 2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

7. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane musimy przechowywać zgodnie z Ustawą  z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres nie krótszy niż 20 lat i nie dłuższy niż 30 lat od końca roku, w którym zakończono realizację świadczeń medycznych na Państwa rzecz.

Państwa dane nie mogą być usunięte przed ustalonym okresem, w związku z tym nie przysługuje Państwu prawo przewidziane w RODO – prawo do wnioskowania o usunięcie danych lub o „bycie zapomnianym”. Jest to specyficzne dla branży medycznej, w której obwiązują równorzędne do RODO przepisy prawne w zakresie przechowywania dokumentacji medycznej.

8. Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, ale do realizacji świadczeń medycznych niezbędne jest zebranie danych osobowych. Podanie danych osobowych wymienionych w punkcie 3 Polityki prywatności jest warunkiem realizacji świadczeń medycznych.

Na etapie rejestracji on – line (zapisy przez Internet) możemy zbierać Państwa dane w ograniczonym zakresie – imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.

9. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania lub podmiotom współpracującym z BIO SFERA w trakcie realizacji zadań zakładu leczniczego. Dane przekazywane są na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub na uzasadniony wniosek uprawnionego organu, na przykład ZUS lub do Sądu, jeśli wskutek postępowania Sąd zwróci się do nas z takim wnioskiem. 

Podmioty współpracujące z BIO SFERA w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych są powiązane z BIO SFERA stosownymi umowami, zapewniającymi poufność Państwa danych osobowych. Na Państwa życzenie Inspektor Ochrony Danych osobowych przedstawi listę podmiotów, którym przekazywane są Państwa dane.

10. Jak chronimy Państwa dane?

Ochrona i zapewnienie poufności danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Wdrożyliśmy techniczne, organizacyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu:

 • ochrony Państwa danych przed utratą, nieuprawnionym dostępem lub użyciem;
 • zabezpieczania systemów informatycznych oraz ochrony informacji w nim gromadzonych;
 • możliwości odtworzenia pozyskanych od Państwa danych w sytuacji utraty ich integralności lub ich utraty w wyniku sytuacji kryzysowej.

BIO SFERA wdrożyła system bezpieczeństwa danych osobowych zgodny z RODO, który jest nieustannie doskonalony.

Gdy jest to niezbędne, stosujemy adekwatne mechanizmy szyfrujące lub inne środki ochrony Państwa danych. Okresowo dokonujemy przeglądu naszych procedur bezpieczeństwa w celu analizy stosowanych rozwiązań i oceny konieczności ich modyfikacji. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, iż nie istnieje idealne zabezpieczenie danych osobowych, które byłoby niemożliwe do złamania.

11. Czy zamierzamy przekazywać Państwa dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do Państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

12. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Nie będziemy podejmować w Państwa sprawie decyzji w sposób zautomatyzowany, tzn. bez wpływu człowieka. Przetwarzając Państwa dane osobowe nie stosujemy profilowania, rozumianego jako prognozowanie Państwa preferencji, zainteresowań, sytuacji ekonomicznej, itp.

13. Monitoring

W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa osób przebywających na terenie zakładu leczniczego w BEST DENT stosowany jest monitoring wizyjny i nagrywanie rozmów telefonicznych prowadzonych przez personel.

Monitoring wizyjny obejmuje wyłącznie pomieszczenia ogólnodostępne (recepcja, korytarze). Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu utrwalenia. Dostęp do nagrań posiada jedynie Kierownictwo BIO SFERA.

Nagrywanie telefonicznych rozmów przychodzących do BEST DENT poprzedzone jest komunikatem o tym informującym. O nagrywaniu rozmów wychodzących z BEST DENT informuje personel, chyba że informacja o nagrywaniu była już dostarczona rozmówcy podczas wcześniejszych rozmów.

Nagrania z rozmów telefonicznych przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu utrwalenia. Dostęp do nagrań posiada jedynie Kierownictwo BIO SFERA.

14. Pliki cookies

Dla kontaktu z Państwem oraz dla potrzeb prowadzenia rejestracji internetowej pacjentów, BIO SFERA wykorzystuje firmową stronę internetową. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tzw. plikach „cookies”.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę internetową i przeznaczone są do usprawnienia korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej  do preferencji osoby z niej korzystającej oraz optymalizacji korzystania ze strony –  w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać komputer osoby przeglądającej stronę internetową i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk korzystania ze strony www.
 • BIO SFERA wykorzystuje pliki cookies dla celu tworzenia statystyk korzystania ze strony internetowej. W przyszłości, możemy wykorzystywać pliki cookies  do dostosowania zawartości strony internetowej  do preferencji osoby z niej korzystającej, optymalizacji korzystania ze strony oraz działań marketingowych.

W trakcie korzystania ze strony www stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne”  (session cookies);
 • „stałe” (persistent cookies).  
 • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę www do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę internetową przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze strony internetowej mogą być również w przyszłości wykorzystywane przez współpracujące z BIO SFERA podmioty, realizujące zadania w zakresie sprzedaży usług medycznych lub działań marketingowych.

Osoba korzystająca ze strony internetowej może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” wykorzystując narzędzia informatyczne przygotowane do tego celu przez dostawców przeglądarek internetowych.

15. Informacja o aktualizacji polityki prywatności

Aktualizacja niniejszej polityki może mieć miejsce w każdej chwili. W przypadku dokonania zmian, informacje o tym zostaną umieszczone na stronie internetowej.

16. Prawo właściwe

Zasady określone w niniejszej polityce podlegają prawu polskiemu oraz prawu Unii Europejskiej.

Logo stopka

Best Dent — ul. Przejazd 2, 02-654 Warszawa, Mokotów
+48 22 493 01 99 — gabinet@bestdent.com.pl

2019 © Best Dent — Realizacja: Metafora Studio

2019 © Best Dent
Realizacja: Metafora Studio