ZASADY Rozdania:

 1. W komentarzu pod zdjęciem konkursowym napisz (w jednym zdaniu) co powoduje uśmiech na Twojej twarzy
 2. Zaobserwuj @klinika_bestdent
 3. Zaproś 2 znajomych do zabawy!

Każdy uczestnik może dodać nieograniczoną liczbę komentarzy.

Dwóch autorów najciekawszych komentarzy nagrodzimy zabiegami z zakresu stomatologii estetycznej o łącznej wartości 2000 złotych:

I miejsce: profesjonalne wybielanie zębów (metodą gabinetową)

II miejsce: profesjonalne wybielanie zębów (metodą nakładkową)

Rozdanie trwa do 22.07.2019 do godziny 21:00

REGULAMIN ROZDANIA „Milion powodów do uśmiechu” 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem rozdania (zwanym dalej “Konkursem”), jest BIO SFERA Sp. z.o.o. ul. Sękocińska 11a/1 Warszawa (02-313), NIP 7010318115, (zwane dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.instagram.com/klinika_bestdent
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

II UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że: a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagram;
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram; g. jest osobą pełnoletnią
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

III NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano 2 nagrody – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
 2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są:

I miejsce: profesjonalne wybielanie zębów (metodą gabinetową)

II miejsce: profesjonalne wybielanie zębów (metodą nakładkową)

 1. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Instagram oraz na stronie www.bestdent.com.pl
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

IV MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem www.instagram.com/klinika_bestdent oraz na kontach influenserów promujących konkurs
  2. Konkurs trwa od dnia 15 lipca 2019 do 22 lipca 2019 godz. 21:00.

V ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 • zaobserwowanie na Instagramie konta Organizatora oraz konta Ambasadorów promujących Konkurs
 • zamieszczenie (w formie komentarza pod postem konkursowym) jednozdaniowej odpowiedzi na pytanie „Co powoduje uśmiech na Twojej twarzy”?
 • zaproszenie dwóch znajomych do zabawy
 1. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie internetowej pod adresem www.bestdent.com.pl

VI WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy treści.
 4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 2 zwycięzców
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku, Instagramie, lub telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do postu konkursowego na Instagramie
 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  a. imię i nazwisko
  b. adres korespondencyjny
  c. numer telefonu
  d. adres mailowy
 8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

VII  ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:
 4. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
  z zasadami Instagrama;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagrama.

VIII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 2. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 3. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Rozdanie na Instagramie z dnia 15.07.2019 r.”
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r. i obowiązuje do 22.07.2019 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo

POWODZENIA!