Szanowny Pacjencie, dziękujemy za wybór naszej kliniki! Mamy świadomość, że pierwsza wizyta bywa stresująca, dlatego przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Jak dojechać do kliniki?

KOMUNIKACJA MIEJSKA:

Przystanki autobusowe: Baleya / Wyględowska / Do Fortu

Kolej Miejska w Warszawie: przystanek Warszawa Żwirki i Wigury

Furtki wejściowe zlokalizowane przy wjazdach na teren osiedla dla właścicieli kart dostępowych są dostępne przez całą dobę. Goście mogą korzystać ze wszystkich wejść na teren osiedla w godzinach od 7:00 do 23:00.

SAMOCHÓD:

Wjazd na osiedle jest możliwy jedynie od strony ulicy Racławickiej [w tym miejscu, link do pinezki na mapie: https://goo.gl/maps/MLKL4mADmXJsDc6f7]

– proszę poinformować ochronę o wizycie stomatologicznej (wjazd od ul. Racławickiej jest czynny przez całą dobę).

Wjazdy od strony ul. Żwirki I Wigury przeznaczone są jedynie dla osób posiadających karty wjazdowe. Wjazd dla Gości oraz osób które nie posiadają kart wjazdowych zlokalizowany jest od strony ul. Racławickiej.

Gdzie mogę zaparkować?

PARKING (od ulicy Przejazd):

Aby skorzystać z miejsc parkingowych należy pobrać z recepcji Identyfikator Parkingowy i umieścić go za przednią szybą w samochodzie. Po wyjściu z Kliniki prosimy o zwrot identyfikatora. 

Zgodnie z nowym regulaminem Osiedla Marina Mokotów brak identyfikatora grozi odholowaniem auta.

Jak dostać się do budynku?

WEJŚCIE DO KLINIKI

Wejście do gabinetu znajduje się od ulicy Pocieszeń.

Regulamin prywatnego parkingu znajdującego się przy ul. Przejazd 2 (na Osiedlu Marina Mokotów)

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z parkingu niestrzeżonego znajdującego się pod zarządem Spółki BIO SFERA sp. z o.o. siedzibą przy ul. Sękocińskiej 11A/1, 02-313 w Warszawie, zwanym dalej „Zarządcą”. 2. Parking jest parkingiem prywatnym niestrzeżonym i monitorowanym, przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów gabinetu stomatologicznego BEST DENT i osób posiadających zgodę Zarządcy. 3. Każdy korzystający z parkingu, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed wjazdem na teren parkingu.

2. Zawarte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1) „korzystający z parkingu” – faktycznego użytkownika miejsca parkingowego, będącego osobą posiadającą zgodę Zarządcy parkingu lub pacjenta gabinetu; 2) „Zarządca parkingu” – Spółka BIO SFERA sp. z o.o. siedzibą przy ul. Sękocińskiej 11A/1, 02-313 w Warszawie, którą dzierżawi teren na którym zlokalizowane są miejsca parkingowe, 3) „pacjent” – osoba fizyczna, korzystająca w czasie dozwolonego postoju parkingowego z usług świadczonych na terenie gabinetu stomatologicznego; 4) „miejsce parkingowe” – wydzieloną powierzchnię na terenie parkingu przeznaczoną do parkowania pojazdów.

3. Umowa najmu miejsca parkingowego

 1. Korzystanie z rzeczonego parkingu poczytuje się za zawarcie umowy najmu miejsca parkingowego, której stroną pozostają Zarządca oraz korzystający z parkingu, na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 2. Umowa najmu zostaje zawarta z chwilą wjazdu przez użytkownika na miejsce parkingowe, a kończy się wraz z chwilą wyjazdu. 3. Każdy użytkownik pojazdu, decydując się na korzystanie z parkingu, akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Odpłatność za korzystanie z parkingu

 1. Parking jest czynny przez 24h, z czego dla pacjentów gabinetu BEST DENT w godzinach jego otwarcia, a dla pozostałych osób posiadających zgodę Zarządcy cały czas. 2. Pacjenci gabinetu nie są obciążani dodatkową opłatą za korzystanie z parkingu w czasie realizacji usługi medycznej.

5. Odpowiedzialność z tytułu korzystania z parkingu i odpowiedzialność Zarządcy

 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy, ich wyposażenie i inne mienie korzystających z parkingu a pozostawionych na jego terenie.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z miejsc parkingowych niezgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu, wyrządzone przez korzystających z parkingu lub osoby trzecie.
 3. Korzystający z parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie samego i osoby, pozostające pod jego opieką. Korzystający z parkingu, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zarządcy o powstałej szkodzie.

ZASADY DOSTĘPU DO OSIEDLA

 1. Furtki wejściowe zlokalizowane przy wjazdach na teren osiedla dla właścicieli kart dostępowych są dostępne przez całą dobę. Goście mogą korzystać ze wszystkich wejść na teren osiedla w godzinach od 7:00 do 23:00 a od godz. 23:00 do 7:00 z głównego wejścia od ul. Racławickiej 2. Wjazdy na osiedle są czynne od 7:00 do 23:00 za wyjątkiem wjazdu od ul. Racławickiej, który Jest czynny przez całą dobę. 3. Wjazdy od strony ul. Żwirki I Wigury przeznaczone są jedynie dla osób posiadających karty wjazdowe. Wjazd dla Gości oraz osób które nie posiadają kart wjazdowych zlokalizowany jest od strony ul. Racławickiej.

PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE ZASAD RUCHU, PARKOWANIA.

 1. Teren Osiedla Marina Mokotów” jest strefą zamieszkania na podstawie Planu Stałej Organizacji Ruchu Drogowego. Nie respektowanie zasad ruchu drogowego przez osoby znajdujące się na terenie Osiedla „Marina Mokotów” będzie powodowało konsekwencje wynikające z przepisów o ruchu drogowym i kodeksu wykroczeń.
 2. Parkowanie na terenie osiedla dla właścicieli (i osób przez nich upoważnionych) miejsc parkingowych i parkingowo-garażowych dopuszczalne jest na przypisanych im i przeznaczonych do wyłącznego korzystania miejscach parkingowych lub/i parkingowo-garażowych oznaczonych numerami oraz na wyznaczonych pasach pobocza ulicach wewnętrznych. Wjazd do garażu dostępny jest tylko i wyłącznie dla posiadaczy miejsc parkingowo-garażowych w danym garażu lub osób przez właściciela upoważnionych.
 3. Parkowanie na terenie Osiedla „Marina Mokotów” dla Gości i pozostałych uprawnionych osób dopuszczalne jest tylko na wyznaczonych do parkowania miejscach dla Gości (miejsca bez blokad parkingowych) i wyznaczonych przerywaną linią odcinkach jezdni.
 4. Przekroczenie zasad parkowania, o których mowa w 4-6, w szczególności parkowanie na miejscach parkingowych i garażowo-parkingowych przypisanych i przeznaczonych do wyłącznego korzystania przez innych Mieszkańców, parkowanie na chodnikach, trawnikach, przejściach dla pieszych, w świetle wjazdów do garaży lub w inny sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Osiedla „Marina Mokotów” lub stwarzające uciążliwość dla uczestników ruchu, będzie traktowane jako naruszenie Regulaminu I skutkowało reakcją ze strony Ochrony – między innymi przyklejaniem na szybę samochodu kartek z upomnieniem.
 5. Ochrona może odmówić wjazdu pojazdu Gościa lub innej osoby uprawnionej nie będącej Właścicielem ani Mieszkańcem na Osiedle. Marina Mokotów w przypadku braku wolnych miejsc przeznaczonych do parkowania dla Gości lub na wyznaczonych do tego pasach pobocza wzdłuż ulic wewnętrznych. Jak również w przypadku gdyby miało to powodować utrudnienia lub stwarzać zagrożenia dla ruchu na terenie Osiedla.